Ankara Depo

E-mail : satis-ankara@akcelik.com.tr
Telefon : 0312 815 49 60
Fax : 0312 815 49 61
Adres : Gimat Depolama Tesisleri.114 sokak.No:2 SARAY / KAZAN / ANKARA